بچه ی متولد شده از ازدواج موقت

سارا
سلام من فرزندی‌ پسری دارم ک از ازدواج موقتی‌ک بین من وپدرش‌خوانده شد متولد شده و اینکه این بچه تا کنون پدرش را ندیده الان ۱۶ سالش شده و سراغ پدرش را میگیرد .سوال من اینه که این بچه میتواند ادعای‌حق و حقوق از پدرش داشته باشد و اینکه تا امروز تحت تکلف من بوده و خرج ومخارجش بر عهده ی‌خودم بوده است.