بطلان معاملهوابطال وکالت نامه واستردادخودرو

علیرضا زارع

باسلام اینجانب خودرو را به صورت امانی به پسر خاله ام دادم ودر همان روز اتفاقا اسناد و مدارک خودرو در داخل اتوموبیل بود از ایشان شکایت حقوقی و دستور موقت توقیف خودرو نمودام و  اکنون پسرخاله ام 4سال متواری شده و خودرو را به فروش رسانده و وکالتی تعویض پلاکی جعل نموده بودند که نظریه کارشناس مبنی بر جعل موجود بود اما جعل منتسب به کسی نشد ودر دادگاه بدوی رآی به این صورت آمده :نظربه اذعان خواهان که حاکیازتحویل خودرومزبورهمراه اسناد ومدارک آن به خوانده ردیف اول میباشدبااین وصف بی اعتباری معاملات انجام گرفته نسبت به خودرو موصوف واسترداد ان فرع بر اثبات امانی بودن رابطه فی مابین خواهان وخوانده ردیف اول بوده لذا بنابرمراتب فوق ازیک طرف مندرجات سوابق استنادی درشعبه نهم ویازدهم محاکم حقوقی شیراز ومستندات ابرازی علاوه بر عدم دلالت بروجود رابطه امانی بین خواهان و خوانده حاکی از تحویل خودرو به غیر امانت ومسترد کردن ان بوده وازطرف دیگرمنطبق نبودن امضا ذیل وکالت نامه با امضا مسلم الصدور خواهان با وصف امکان تغییر امضادلالتی بر مجعول بودن وکالت نامه ندارد بر همین اساس واینکه مدت اعتبار وکالت نامه یک ماه است و برای تعویض پلاک ومدت ان منقضی شده دعوای خواهان به لحاظ عدم احراز رابطه امانی و مجعول بودن وکالت نامه غیر موجه تشخیص داده طبق ماده125 حکم بر بطلان ان صادر وظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی است
هم اکنون سوال بنده این است میخواهم اعتراض بگذارم بر روی موضوع تا که تجدید نظر رای به نفع بنده دهد
ایا بنده با انکه 4سال از موضوع میگذرد در دادگاه کیفری شکایت خیانت در امانت کنم تا جوابیه ان را بر روی پرونده حقوقی بگذارم و ایا با انکه چند سال گذشته با فرستادن اظهارنامه برای منزل پدری ان شخص که قبلا در ان ساکن بوده باز هم برای اثبات موضوع خیانتدر امانت نیاز به شاهد دارم؟و ایا بهتر نیست در دادگاه کیفری آدرس ان شخص را مجهول المکان اعلام کنم که رآی سریعتر بیایدو ایا مجهول المکان اعلام نمودن او با انکه همیشه ادرس خانه پدریش میدادم جرم نیست
لطفا هرچه سریعتر راهنمایی کنید.باتشکر