مالی

محمد

 آیا اگر کسی ضامن کسی بشود(مالی)طرف پول را ندهد ایا برای ضامن سو سابقه برای استخدام شدن ایجادد میکند با تشکر از شما