آیاصوت ضبط شده ازتخلف فایده ای دارد؟

رضا

آیاصوت ضبط شده از تخلف فایده ای دارد؟