رهن

s

برای شروع زندگی مبلغی را به شماره حساب صاحبخانه واریز کردم و اجاره نامه بنام خانمم است ، آیا خانم من میتواند خود را صاحب مبلغ رهن شده بداند ، راهی برای برگرداندن مبلغ به خودم که مبلغ رو پرداخت کردم هست. یا اجاره بها سندیتی برای صاحب شدن پول هست