ضمانت

خواجه منصوري

سلام
من ساكن يزد هستم سال 83 چك بمبلغ 10 ميليون براي ضمانت خودرو ليزينگ غدير دوستم بدون تاريخ دادم و سفته هاي 10 ميليوني دوستم را امضا كردم.
حدود 1/7 ميليون معوقه اقساط براي چند سال گذشته دارد آيا دادگاه مي تواند روي اسناد فوق اقدام كند ؟ آيا براي ضامن درصورتيكه اموالي نداشته باشد حكم كيفري مي توان داد؟
ضمنا شركت غدير نامه اي داده مبني برطلب 15 ميليون توماني چگونه چنين چيزي ممكن است؟
دوست من منزل مسكوني دارد و خودرو رهن شركت را قول نامه اي فروخته است لطفا راهنمايي كنيد از اين مشكل خلاص شوم ممنون