نپرداختن معوض بابت عقب روی ساختمان

حسین
بابت عقب روی ملک شهرداری هیچ معوضی به من پرداخت نکرد تنها پروانه ساختمانی دو واحد را دریافت نکرد و من از سر ناچار ۱۲۴مترمربع از ملکم بنام شهرداری سند زدم آیا راهی برای احقاق حقم وجود دارد ؟