قرارداد

سعید

اینجانب با شخصی قرارداد خرید و فروش بیع امضا کردم که هر دو برگ قرار داد به صورت امانت دست ایشان ماند و ایشان با خیانت در امانت  و فردا فردا کردن برگه قرارداد را به بنده نمیدهد چونکه به شرایط قرارداد عمل نکرده و ضرر و زیان تعیین شده است.  آیا اگر من با همان شخصی که قرارداد بستم در برگه ای جدید بنویسیم که قرارداد گذشته هیچگونه اعتباری ندارد و هر دو طرف پای آن را امضاء کنند آیا از نظر قانونی قرارداد اولی اعتباری دارد.لطفا راهنمایی بفرمایید. 

باتشکر