پاركينگ

نسيم رضايي

باسلام حدود يكسال پيش منزلي بدون پاركينگ راخريداري وساكن شديم وميخواستيم از فضاي مشاعي حياط جهت پارك ماشين استفاده كنيم ولي يكي از واحدها كه ان هم بدون پاركينگ هست ماشين يخچال نيسان خود را جلوي درب مشاعي حياط پارك ميكند واجازه تردد از ان در رانمي دهد،دراين يكسال درپاركينگ يكي از همسايگان كه ماشين نداشتند پارك كرديم ولي الان امكانش ديگر نيست واين اقا ميگويد ماشينم را حركت نمي دهم؟ايا قانون با من است يا نه؟ايا بارضايت همسايه ها ميتوانم در قسمت مشا پارك كنم