چک برگشتی

جدیدی
چکی به من خرج شده نمیدانستم قبلابرگشت شده تاریخ چک جدید نوشته شده وپشت نویسی شده به تاریخ جدید .مراجعه کردم بانک موجودیندارد وبرگشت نمیزنند ایا این حرکت کلاه برداری میشود