مزاحمت پیامکی

با سلام، سال 1389 برادر همسر بنده با کسی تصادف کرده و کارشناسان دادگاه طی سه بار کارشناسی فرد مورد نظر را مقصر شناخته و ایشان هر بار قبول نکرده حتی از برادر بنده شکایت کرده، در همین حین فردی با شماره ناشناس به مقصر تصادف پیامک های توهین آمیز داده و فحاشی کرده ایشان به دلیل اینکه آن فرد را نمیشناختن از همسر بنده شکایت کرده و ایشان را مقصر امر جلوده داده در حالیکه همسر بنده فقط چند بار با ایشان تماس گرفته جهت اینکه درمان برادرش را به عهده بگیرد وحتی خود مقصر عنوان کرده که میدانم شما مزاحم پیامکی نیستید فقط میخواهم از طریق شما به او برسم،بعد از مدتی ایشان رضایت خود را اعلام کرده ولی حال بعد از چهار سال ایشان دوباره پیگیر پرونده شده اند حال باید چه کنیم وقتی مامور های کلاتری به منزل ما هجوم آورده اند