نفقه

فراهانی

اگر خانمی منزل را ترک کرده و تاکنون نیز نقعه خودرا گرفته و اکنون رفته تقاضای طلاق نموده و دادگاه نیز رای به طلاق نداده آیا با درخواست طلاق میتوان به ایشان نفقع پرداخت نکرد با تشکر فروان