مهریه نداشتن

بهاره

خواستم سوال کنم اگه بدون مهریه ازدواج کنم، اگه احیانا طلاقی صورت گرفت، قانون مهریه ای برایم میگیره؟

خواستگاری دارم 52 ساله و من خودم 35 ساله. اما ایشون حاضر نیستن مهریه ای برام بنویسن، گفتن نهایتا 14 سکه می نویسن. اگه هم بخوام بنویسم.