روابط موجر و مستاجر

Mostafa
با سلام اینجانب مالک چندمغازه هستم که سرقفلی انها واگذار شده به صورت مستجری .قرارداد مستاجرهای بنده در سال ۶۷ تمام شده و تا به حال تمدید نشده بنده در سال ۷۳ ملک مذکور خریداری کرده ام تا به حال با مستجران قرارداد نبسته ام مستاجر ها حاضر به بستن قرارداد نیستن میتوانم شکایت بکنم .به چه شکل باید انجام بدم