شکایت از کارشناس رسمی دادگستری

ساسان

با سلام و احترام 

اینجانب در سال 85 قطعه زمینی را در شمال ایران با سند ثبتی خریداری نمودم . در سال 92 شخصی با استناد به یک قرارداد عادی مدعی شد که مالک زمین مذکور بخشی از زمین موصوف را در سال 77 به وی فروخته بود ! (ضمناً فروشنده زمین نیز در قید حیات نیست)  پس از ارجاع امر به کارشناسی ، هیئت کارشناسی سه نفره اعلام نمود قرارداد عادی مورد استناد خواهان از ابتدا در بستر جاده و کوچه قرار داشته و ارتباطی به سند ثبتی خوانده (بنده) ندارد. وکیل خواهان تقاضای صدور قرار معاینه محل نمود و قاضی ضمن صدور قرار معاینه محل در تاریخ مقرر در محل حاضر و با استدلالی که کاملاً مخالف استدلال کارشناسان بود دستور داد قرارداد عادی خواهان داخل در سند ثبتی ما پیاده شود. متأسفانه کارشناسان با وجود اینکه می توانستند بر نظر خویش اصرار نمایند اقدام به تهیه گزارش جدید نموده و قرارداد عادی خواهان را در داخل سند ثبتی ما جانمایی نمودند و نام گزارش تکمیلی بر آن نهادند.  چند تن از حقوقدانان به بنده پیشنهاد دادند که از کارشناسان بدلیل تخلف شکایت کنم و بنده هم اینکار را کردم اما کانون کارشناسان پس از رسیدگی قرار منع پیگرد صادر نمود. هم اکنون قصد اعتراض به رأی منع پیگرد صادره از سوی کانون را دارم . سوال بنده این است :

1 ـ آیا اقدام کارشناسان تخلف انتظامی محسوب می شود یا خیر ؟

 2 ـ اقدام کارشناسان ناقض کدامیک از مفاد قانون کارشناسان رسمی می باشد ؟ (در تهیه لایحه به نقض کدام مواد قانونی باید اشاره نمایم؟) 

با سپاس فراوان