چگونگی شکایت از مدیر سابق ساختمان

با سلام، مدیر سابق مجنمع ما اسناد و مدارک و همچنین بیلان مالی 16 ماه آخر دوره مدیریت خود را به هیات مدیره جدید ساختمان تحویل نمیدهد. مدیریت جدید ابتدا با یک نامه  که توسط مدیر قبلی دریافت آن رسید شده است درخواست تحویل مدارک کرد که بی فایده بود و سپس این درخواست از طریق اظهار نامه به مدیر سابق ابلاغ شد و ایشان در پاسخ اظهار نامه تحویل مدارک را منوط به معرفی نماینده تام الاختیار جهت دریافت مدارک نموده که این امر هم انجام شد ولی ایشان همچنان از تحویل مدارک طفره می رود ! هیات مدیره جدید نمیداند باید شکایت کیفری کند یا حقوقی  یا به شورای حل اختلاف مراجعه کند....راهنمایی سر کار خانم وکیل باعث کمال امتنان خواهد بود،با سپاس مجدد