5گرم حشیش

زهرا
شخص بی سابقه 5گرم حشیش در ماشین بهم راه داشته.و اعتراف کرده که مال خودش هست.چه حکمی دارد