داشتن وكيل در رد اعسار تاثير دارد؟

Mohsen
بنده بابت چند فقره چك در دادگاه حقوقي ازم طرح دعوا شده ميخواستم ببينم ايا داشتن وكيل در دادگاه حقوقي كه بنده ميخوام اعسار بدم در رد اعسار تاثير گذار است؟