در قاضی صادر کننده حکم

یاسین
من به همراه دو نفر مرتکب جرم سرقت شده ایم و برایه هر سه ما حکم صادر شده است و ما بخاطر اینکه قاضیه صادر کننده حکم ما ادم خوبی بود به حکم اعتراض نکردیم تا پرونده از دست این قاضی در نیاد چون ما دنبال رضایت هستیم که رضایت بگیریم و از همین قاضی صادر کننده حکم تخفیف مجازات بگیریم ولی از اون طرف شاکی به یکی از همجرمامون اعتراض داده ولی در مورد ما هیچ اعتراضی نداشته الان سوال بنده این هستش که فردا که ما رضایت گرفتیم و درخواست تخفیف مجازات کردیم ایا این درخواست مارو قاضیه اولیه رسیدگی میکنه یا قاضی تجدید نظر؟ تشکر از زحمتاتون