اعتراض ثالث

hrn
دولت محلی صفحه اصلیدرخواست مشاوره آنلایناورژانس قضاییایمنی قضاییعریضه آنلاینمشاهده پیام هاتماس با ما خروج  تاریخ درخواست 1394/11/09 کد رهگیری 635897087435762062 موضوع درخواست متن درخواست باسلام و احترام. سوال:واحد آپارتمانی به نحو پیش فروش در مورخ 1/2/1392 به الف فروخته شده, خریدار به دلیل تأخیر فروشنده در تحویل اقامه دعوی مبنی بر تسلیم مبیع نموده ودر تاریخ ۱393/12/6 بنابر توافق طرفین در ظهر قرارداد پیش فروش واحد آماده شده را به فروشنده (سازنده) واگذار میگردد ,بدین نحو که مبلغ50 میلیون آن را که بابت تحویل و سند بوده کسر و 160 میلیون طی دو فقره چک به تاریخ 1394/2/1 به خریدار اول از طرف فروشنده داده میشود با قید این شرط که اگر پاس شود توافق قطعی و اگر پاس نشود فسخ و شرایط مندرج در پیش فروش جاری و به قوه خود باقی است. فروشنده (سازنده) بعد از این اقدام در تاریخ 1394/01/23 (قبل از سررسید چکها، همان واحد رابه ج میفروشدو ثمن را دریافت و ج تا کنون در آن ساکن و در تصرف وی میباشد. الف بدلیل عدم موجودی حساب در تاریخ مندرج ۱/2/1394 چکها را برگشت و در تاریخ 1394/03/06 اظهارنامه ای به سازنده(ب) زده و ادامه دادخواست تسلیم مبیع قبلی خود را پیگیری و رأی قطعی و سپس اجراییه میگیرد. شخص ج که خریدار دوم بوده پس از اطلاع بلافاصله اعتراض ثالث مینماید.لطفابعنوان وکیل ج راهنمایی فرمایید.