حق الوكاله

باسلام...در صورت صلح در حين كارهاى دادگاه،حق الوكاله وكيل به چه صورت محاسبه مى گردد،؟مبلغ كل اموالى كه صلح شد حدود ٧٠٠ميليون تومان مى باشد،اگر لطف كنيد و به من تا قبل از فردا ساعت ٦عصر جواب دهيد ،ممنون ميشم،چون فردا دفتر وكيل قرار دارم،.