استعلام اموال شخص متوفی

سلام چگونه میتوانم از تمام اموال نقدی و غیر نقدی مرحوم پدرم اطلاع حاصل کنم .