حکم رشد

محمد
میخواستم بپرسم من درخواست دادم برای حکم رشد ولی نتواستم ان را دریافت کنم چه در دادگاه چه در پزشکی قانونی میخواستم ببینم میتونم دوباره درخواست بدم یا خیر درضمن 17 سال دارم.