مهریه

مجتبی

ایا عیدی و پاداش اخر سال کارگر جز اموال مرد میباشد که زن بابت مهریه توقیف کند؟