سفته

علی

سلام.کسانیکه پشت سفته رو امضا کردن واسه ضمانت چه حکمی دارد>؟..ایا امواشان به اندازه وجه سفته توقیف میشود