توقیف اموال

نسیم
از دفترخانه اسنادرسمی 150 میلیون تومان پول می خواهم و وی محوم شده البته تجدبد نظر نشده تمام املاک ایشان در رهن بانک است و به مرحله اجرا رسیده اند و سایر اموال منقول مانند ماشین به نام دیگری زده شده حال با تخلف سردفتر مربوطه به علت توقیف بودن حساب های بانکی وی از دستگاه پؤز استفاده نمی کند اداره ثبت با اگاهی از موضوع تخلفات وی را بررسی و در مواردی کیفرخواست صادر شده حال چه طور می توانم وی را مجبور به استفاده از دستگاه پوز کنم؟ عدم استفاده از پوز هم تخلف است در مورد کار سردفتران