گرفتن حق و حقوق زوجه از زوج بی مسئولیت و خیان

مژگان
سلام شوهر من در حالی که در عقد بسر میبریم و عروسی نکردیم برای کار به یک شهر دیگر ،یزد، رفت دو سال پیش و هر چند وقت سر میزد ولی به بهانه اینکه در خانه پدرم هستم هیچ گونه خرجی و خریدی انجام و حال متوجه شدیم که خانومی را در یزد سیقه کرده،چگونه میتوانم تمام حقوقم را اعم از نفقه مهریه و .. را از او در زمانذطلاق بگیرم