وصول مطالبه

محمدرضا معيني

با سلام

بنده فروشنده لوازم تاسيسات از اصفهان ميباشم

مشتري ايي 8 ماه پيش از بنده خريد كرده زير فاكتور فروش كه كامپيوتري هم ميباشد از ايشان امضا گرفتم كه البته زير فاكتور جمله (اجناس فوق تا تسويه حساب كامل نزد خريدار به امانت ميماند) چاپ شده.

چك هايي كه به من داده برگشت شده (البته به روز برگشت نشده). متاسفانه چك از پسر عموي ايشان ميباشد كه در استان ديگري زندگي ميكند و قابل دسترسي براي شكايت نيست ولي خود خريدار كاملا در دسترس ميباشد.

آيا به خاطر متني كه زير فاكتور نوشته قانون خيانت در امانت شامل حال من ميشود؟

به نظر شما روي چك ها اقدام كنم يا در صورت امكان از قانون خيانت در امانت يا هر دو ؟

اگر امضا خود را انكار كرد چه؟ (البته مطمئنم كه امضا خودش ميباشد)

 لطفا راه حلي براي وصول مطالباتم بدهيد

با تشكر