برداشت پول ازحساب بانکی متوفی

عادل عقیقی
باسلام یکی از وراث مبلغ 1050000تومان ازحساب بانکی متوفی بصورت غیرقانونی برداشت کرده وپس از اعتراض شفاهی باهمکاری رییس شعبه اقدام به سندسازی ونوشتنجمله ی(حق برداشت دارد)درکارت افتتاح حساب کرده است البته دادخواست داده ام برای قاضی تحصیل مال غیر مشروع محرز شده اما دفترچه را ازصندوق مغازه متوفی برداشته آیاخیانت درامانت وجعل سند ازمصادیق جرم ارتکابی نیست؟اگراثبات شدچه مجازاتی دارد؟واگررای بدوی فقط درخصوص تحصیل مال غیرمشروع باشدمی توان درتجدیدنظربه خیانت درامانت وجعل سندتجدیدنظرخواست؟ وآیا به مسئول شعبه همباید دادخواست جداگانه داد>یامی شوداوراداخل این پرونده کرد؟ممنون