ارث

سیمین
برادرم پنهانی ازدواج مجدد کرده و ان خانم الان مهریه اش را اجرا گذاشته و از انجا که تنخا دارایی برادرم ارث خانه مادری بود و من قبلا سهم او را خریدم و به نام خودم کردم حال اون خانم شکایت کرده که من با برادرم تبانی کردم و خانه را به نام خودم زدم در صورتی که من خبری از ازدواج او نداشتم و بدون اطلاع ما و بدون هیچ احضاریه ای حکم قطعی امده که من تبانی کردم و من را مجرم شناختن حال ایا بدون هیچ خبری از سوی دادگاه میشود یک نفر را مجرم کرد؟ ایا راهی برای حکم قطعی هست؟ چه کار باید کنم؟