فحاشی و تهمت زدن

مجید
سلام حسته نباشید من یه مشکل داشتم بعد زنگ زدم ۱۱۰بعد اون کسی که ازش شکایت داشتم منو به دزدی متهم کرد و بهم فحاشی کرد و مامور ۱۱۰در گزارشش نوشت که ایشون هم تهمت زده و هم فحاشی کرده میتونم ازش شکایت کنم و ثابت کنم با همان برگه گزارش؟