آثارحکم حد

درسال 76بخاطراجرای حکم حد(صدضربه شلاق)ازشغل معلمی ازآموزش وپرورش اخراج شدم آیاباگذشت سالیان متمادی ورفع اثرحکم یادشده استحقاق بازگشت به کارم رادارم یاخیر؟