قوانین مهریه

سلام
داشتن ماشین ، منزل مرد شامل مطالبات زنش بابت مهریه می شود یا نه ؟
بابت مهریه زندان وجود دارد یا نه ؟