بخشیدن مال به زنم با چه عنوان؟

با سلام

من مردی هستم که می خواهم خانه ای که زن دومم در آن زندگی می کند را با قولنامه دستی به نامش بزنم، سند خانه به اسم من است و به دلیل بیماری نمی توانم به اسناد رسمی یا مشاور املاک بروم برای به نام زدن خانه، سوالم این است که این قولنامه دستی را که در منزل می نویسم تحت چه عنوان بنویسم؟ بنویسم فروش؟ بنویسم بخشیدم؟ اگر بنویسم فروش و فردا بعد از مرگم بگویند قسم بخور که به شوهرت پول خانه را دادی آن قسم نمی خورد، تکلیف چیست؟ چه طور به نامش بزنم چون حالم بد است و ممکن است فوت شوم و سند به نام من بماند و فقط یک کاغذ برای همسرم می ماند. چطور بنویسیم که زن دیگرم و فرزندام کاری نتوانند بکنند؟ البته می توانم پسر زن دومم که از شوهر اولش است را به عنوان شاهد امضا کند.