فروش طلای زن بدون اجازه شوهر

reihane

می خواستم بدانم آیا زن میتواند بدون اجازه شوهر مقداری از طلاهای سرویسش را که در زمان عروسی شوهر برای زن می خرد یفروشد وبرای مصرفی مشروعی که خود می خواهد برساند؟