وضع ید(تسلیط ید)

با سلام، آیا دادخواست و دعوای وضع ید (تسليط يد) احد از مالکین مشاعی نسبت به ملک مشاع به طرفیت سایر مالکین به نحو منفرداً و یا مجتمعاً به لحاظ رويه قضايي قابليت استماع و پذیرش را دارد؟ در صورت مثبت و يا منفي بودن جواب، مستندا و مستدلا و مستنبطا و مبسوط ارشاد فرموده، نمونه آراء صادره در اين خصوص اعم از وحدت رويه، تمیزی، اصراري(دیوان عالی) و یا محاكم بدوي و تجديدنظر شعب عمومی مدنی و یا نظریات مشورتی و اندیشه های ناشی از نشست های قضایی و ... را تعرفه و تبیین نمایید. و در صورت نبود پاسخ درخور برای پرسش اخیرالتوصیف در عمل و رویه قضایی، بفرمائید اساساً دکترین حضرتعالی راجع به وضع ید؟ با تشكر