واگذاری سرقفلی

رامین

باسلام پدر اینجانب مغازه ای داشته بصورت سرقفلی که در قرارداد ایشان حق واگذاری آنرا به غیر بدون اجازه کتبی مالک ندارند. در حال حاضر مالک و مستاجر فوت نموده اند .ورثه مالک به علل نامعلوم( شاید نداشتن وکالت نامه ) از دادن اجازه کتبی جهت نقل و انقال و دریافت سهم خود اجتناب میکنند.

خریداری  حاضر است با علم به این موضوع و تقبل رسمی  کلیه مسئولیت ها جهت اخذ رضایت ورثه مالک و رفع موانع نقل و انتقال  با اخذ وکالت نامه از من ( به عنوان وکیل ورثه ) سهم ما را پرداخت نماید.( به عبارت دیگر مغازه را خریداری نماید) با توجه به توضیح فوق از نظر قانونی امکان انجام این کار را دارم و به فرض شکایت ورثه مالک مبنی فروش بدون اخذ مجوز ورثه مالک و گرفتن حکم دادگاه مبنی بر انتقال مغازه به خود ،  در برابر خریدار با توجه به قبول کلیه مسئولیت ها بصورت محضری توسط ایشان مسئولیتی دارم یا خیر. متشکر از راهنمایی شما