دیه صندوق تامین خسارت بدنی

یک سال و 4 ماه از تصادفم گذشته.یک ماه پیش هم رای دادگاه اومد مبنی بر معرفی من به صندوق خسارت بدنی..حالا باید منتظر چیباشم.چقد طول میکشه دیه بگیرم.؟