حقوق خانواده

من زن ٣٤ ساله اي هستم كه در حال حاضر فرزند دومم رو باردار ميباشم. امروز بعد از يك دعواي لفظي با همسرم، او مرا به باد كتك گرفت، از سلامتي فرزندم مطمين نيستم و خودم حال روحي و جسمي بدي داارم، براي رفتن به پزشكي قانوني اول بايد چه كار كنم و چه مداركي لازم است