نحوه تحقیق

ابوالفضل

با سلام

بنده دانشجوی حقوق هستم و برای درس کار تحقیقی معرفی نامه گرفتم جهت رفتن به زندان و سوال از زندانیان در مورد جرم و جنایت

باید چه سوالاتی مطرح کنم؟

بغیر از زندانی ها از رئیس زندان و کادر زندان هم باید سوال کنم از این شخصیت ها چه سوالاتی مطرح کنم؟

با تشکر