نفقه فرزند

زوجي كه طلاق گرفته اند و تا مدتي قبل پدر نفقه فرزند خود را مي داده. حضانت با مادر است و با اجازه و رضايت پدر در خارج زندگي مي كنند. چند وقتي است كه ديگر نفقه را پرداخت نمي كند . آيا كار او قانوني است يا مي توان شكايت كرد كه حق كودك را گرفت.