استعفاي كارمندي كه به اواتهام وارداست

باسلام

از طرف اداره كل بازرسي به بنده كه كارمندهستم ماده٥٩٨يا٥٨٩تفهيم اتهام شده كه من نپذيرفتم وحالا اگر دراين مقطع استعفابدهم به ضررم ميشود يا به نفع .تشكر از راهنماييتون