صاحب خانه پول پیشم را نمیدهد

جاوید زمانی
شش ماه از قردادم گذشته وصاحب خانه که دوبرادر ویک خواهر هستند امتناع میکنند ونام هر سه در قرداد ذکر شده.ممنونم