در مورده حکمی که قطعیه

فریده
شخصی در دادگاه تجدید نظر حکم قطعی برا ش صادر شده دوباره با پارتی واینکه جانباز وبیمار اعتراض کرده از زندان وشلاق در بره من در قباله عملش که شاکیم چکار کنم