در خصوص اجرای چک

سهراب احمدزاده

سلام بنده حدود یکسال نسبت به اجرای یکفقره چک به مبلغ 15000000 تومالن اقدام کردم ، متشاکی در هیچ کدام از جلسات دادگاه حضور پیدا نکرد و آراء غیابی صادر شد ، پس از طی مراحل قانونی و دریافت حکم جلب ،متشاکی دستگیر و روانه زندان شد ، حسب اظهارات وکیل متشاکی درخواست واخواهی گردیده ،

سوال: آیا واخواهی ایشان مورد قبول واقع می شود

       آیا ایشان از زندان ازاد می شوند ، و اگر آزاد شود آیا با دریافت وثیقه ازاد خواهد شد

     ایشان با قرار وثیقه پس از آزاد شدن متواری شود تکلیف چیست ؟ ممنون