مهریه

م

سلام میخواستم بدونم آیا مهریه اندالمطالبه نباشد مرد میتواند مهریه را ندهد و چگونه می توانم آن را درخواست کنم