ارث

غزال

با سلام 

عمه پدرم هرگز ازدواج نکرده اند ، پدرم قبل از ایشان فوت کرده اند ، در صورت فوت عمه چه میزان ارث به من می رسد ، با توجه اینکه برادر زاده های دیگه هم دارن؟

ممنون