گرفتن دیه از کمپ اختیاری

Simin
من حدودا یکسال پیش من برا ترک احتیاط به کمپ رفتم وحدودا دوهفته بعدتوسط سماوربرقی کمپ که مشکل داشت برق گرفت منووسوختم.میخواستم ببینم میتونم طلب دیه از کمپ کنم یانه