حق طلاق

آیا این بند سند ازدواج همان حق طلاق زوجه می باشد ؟

مرد به زن وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داده كه در موارد زير با مراجعه به دادگاه و دريافت حكم از دادگاه خود را مطلقه نمايد.

یعنی این بند کفایت می کند و همان وکالت بلاعزل هست؟؟