مهريه

sanaz

با سلام   

دختري هستم در شرف ازدواج كه به دليل عدم توافق خانواده ها بر سر مهريه به درخواست مادر پسر ميخواهم نوشته اي مبني بر اينكه بعد از طلاق مهريه بنده قابل وصول نميباشد و يا به عبارتي بخشيده ام بدهم ايا اين دست خط و امضاي بنده بعد از عقد وداشتن مهريه قابل پيگيري قانوني از طرف خانواده داماد ميباشد با تشكر